عدم ذکر مهریه و مدت در نکاح موقت امکان پذیر است؟

  خانمی هستم که وقتی صیغه موقت را خواندم و همسرم پذیرفتند. اما او هیچ اشاره ای به مدت و مهریه نکردند و من هم به دلیل ناآگاهی چیزی نگفتم.در ضمن هنگام خواندن صیغه فیلم گرفتیم اما فیلم را فقط شوهرم دارند و به من ندادند.نبود فیلم نزد من چه پیشامدی خواهد داشت
وکیل تلفنی
خانه
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان