آیا زوجه می تواند در دوران استفاده از حق حبس تقاصای تعیین مسکن داشته باشد؟

    آیا زوجه می تواند در دوران استفاده از حق حبس تقاصای تعیین مسکن داشته باشد؟ سلام همسر بنده از حق حبس استفاده می کند.اخیرا از من تقاضای اجاره خانه و وسایل آن برای کار در استانی غیر از محل زندگی من کرده است.و مرا تهدید به آن کرده اگر انها را فراهم نکنم از طریق قانون اقدام میکند. آیا با توجه به اینکه بنده نفقه ایشان را میدهم و ایشان از حق حبس استفاده و حاضر به تمکین نیست و با کار کردنش در استان دیگر مخالفم،این درخواستش مرجعیت قانونی دارد و من باید تقاضای ایشان را برآورده کنم... وکیل تلفنی،مشاوره…
وکیل تلفنی
خانه
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان