وکیل تلفنی ، نحوه پرداخت مهریه همسر به چه صورتی میباشد؟ ۱

وکیل تلفنی,
وکیل تلفنی نحوه پرداخت مهریه همسر به چه صورتی میباشد؟ ۱-درصورت پرداخت تمام یا بخشی از مهریه زن از سوی شوهر بصورت نقدی یا معادل آن بصورت ملک و زمین چه سندی در این راستا باید تنظیم شود تا پرداخت مهریه
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان