وکیل تلفنی ، امکان سوء استفاده به روش لقاح مصنوعی تا چه مدتی میباشد؟

وکیل تلفنی امکان سوء استفاده به روش لقاح مصنوعی تا چه مدتی میباشد؟ باسلام اگر مردی زنی را صیغه کند و آن زن با توجه به اینکه اسپرم مرد درون کاندوم تا چند ساعت زنده می ماند میتواند از آن سوءاستفاده کر
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان