با وجود تقدیم دادخواست تعدیل در اقساط آیا اقساط معوقه باید پرداخت شود تا شخص از زندان خارج شود؟

وکیل تلفنی   با وجود تقدیم دادخواست تعدیل در اقساط آیا اقساط معوقه باید پرداخت شود تا شخص از زندان خارج شود؟ سلام من وهمسرم ازهم جدا شدیم وهمسرم از من بابت نفقه معوقه شکایت کرد ومحکوم به پرداخت اقساطی ماهیانه ۷۰هزارتومان شدم که نیمی از آنرا بصورت اقساطی پرداخت کردم وبنده بخاطر شرایط بداقتصادی وبیکاری طبق تبصره ۲ماده ۱۱قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی تقاضای تقلیل اعسار به دادگاه داده ام ولیست مال واموال منقول وغیرمنقول وصورتحسابهای مالی خودوشهود خود را به دادگاه داده ام تا معلوم گردد غیراز…
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان