وکیل تلفنی ، آیا قرار اناطه بر عسر و حرج صادر میشود؟

وکیل تلفنی قرار اناطه برعسرو حرج صادر میشود؟ باثبت گواهی شهودومدارک دال براینکه ۳سال واندی زوج حتی تامین مسکن ننموده وتا۴ماه پیش دادخواست عسروحرج زوجه اقدامی جهت تمکین نکرده ایامی تواندقراراناطه صاد
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان